Commercieel contractenrecht

Het commercieel contractenrecht ziet onder meer op nationale en internationale (ver)koop van goederen en diensten, op algemene voorwaarden en op contracten voor samenwerkingsverbanden. Samenwerkingen met bijvoorbeeld leveranciers, franchisenemers, distributeurs of buitenlandse partners dient u goed vast te leggen. Indien u een samenwerking wenst te beëindigen, is het van groot belang om dit op de juiste wijze te doen.

Internationale overeenkomsten

Bij internationale overeenkomsten is niet alleen sprake van buitenlandse en/of Europese wet- en regelgeving, maar vaak ook van verschillende talen. De juiste vertaling van juridische termen speelt daarbij een cruciale rol voor beide partijen. Onze specialisten beheersen zowel de Nederlandse, alsook de Engelse, Duitse en Franse taal. Daarnaast hebben wij binnen ons netwerk de mogelijkheden om bescheiden te vertalen die in andere talen zijn opgesteld of opgesteld dienen te worden.

Rechtskeuze – welk recht is van toepassing

De gemaakte rechtskeuze en forumkeuze is een belangrijk onderdeel van uw overeenkomst. Kiezen voor buitenlands recht is vaak een sprong in het diepe. Keuze voor Nederlands recht geeft doorgaans houvast. Geen keuze is ook een keuze, in de zin dat het in dat geval vaak internationale verdragen (bijvoorbeeld het zgn. Rome I-Verordening en het Weens Koopverdrag) zijn die dwingend bepalen welk recht van toepassing is.

Weens koopverdrag

Artikel 1 van het Weens Koopverdrag luidt:

  1. Dit Verdrag is van toepassing op koopovereenkomsten betreffende roerende zaken tussen partijen die in verschillende staten gevestigd zijn:
  2. wanneer die Staten Verdragsluitende Staten zijn; of
  3. wanneer volgens de regels van internationaal privaatrecht het recht van een Verdragsluitende Staat van toepassing is.
  4. Het feit dat partijen hun vestigingen in verschillende Staten hebben, dient buiten beschouwing te worden gelaten wanneer zulks niet blijkt uit de overeenkomst, of uit transacties tussen dan wel uit informatie verstrekt door de partijen te eniger tijd vóór of bij het sluiten van de overeenkomst.
  5. Voor de toepassing van het Verdrag is zonder belang welke nationaliteit de partijen hebben, of zij kooplieden zijn en of de overeenkomst burgerrechtelijk dan wel handelsrechtelijk van aard is.

Het verdrag is met name beschermend voor verkopers. Toepassing daarvan kan bij overeenkomst worden uitgesloten. Dit kan voor kopers voordelig uitpakken en voor verkopers nadelig.

Commerciële contracten

Onze specialisten zijn niet alleen zeer kundig en ervaren in het opstellen van contracten. Zij adviseren en begeleiden onder meer in de navolgende situaties:

  • Geschillen over nakoming
  • Ontbinding, opzegging of vernietiging
  • Schadevergoeding (zie daarvoor ook onze pagina over aansprakelijkheidsrecht)

Wij staan zowel beursgenoteerde ondernemingen bij, alsook (internationale) middelgrote ondernemingen. Ook startups en kleine ondernemingen staan wij graag met raad en daad bij.

Key Contacts

News & Insights

Binaire opties en CFD's

Binaire opties en CFD’s

De financiële toezichthouder van de Europese Unie heeft het aanbieden…
| Jessica Lutgens