Belgische incassoprocedures

| BE Law

| Leestijd: 4 minuten
Belgische incassoprocedures

Uw klant in België betaalt niet en u blijft zitten met een onbetaalde nota. Wat nu? Een incassoprocedure starten in een ander land is een onaantrekkelijk vooruitzicht. U loopt aan tegen andere regels en welk recht is geldend bij een Belgische incassoprocedure?

Belgische incassoprocedure niet altijd noodzakelijk

Als u als ondernemer te maken krijgt met een incassoprocedure in België, loopt u tegen andere regels en voorwaarden aan. Een Belgische incassoprocedure is echter niet altijd noodzakelijk.
Om schuldeisers tegemoet te komen heeft de Europese Unie sinds 2007 de ‘Europese procedure voor geringe vorderingen’ (EG) nr. 861/2007 in het leven geroepen als alternatief voor nationale procedures. Deze regeling kan gebruikt worden als u een openstaande vordering heeft tot een maximaal bedrag van 5.000,00 Euro (exclusief kosten). Het moet gaan over een grensoverschrijdende zaak waarbij eiser en verweerder zich in een andere lidstaat bevinden. Verder is het noodzakelijk dat het om een burgerlijke of handelszaak gaat. Geschillen met betrekking tot huur-, pacht-, arbeids- of familierecht vallen dus buiten de boot.

Europese procedure voor geringe schuldvorderingen verordening

De procedure is goedkoop omdat ze wordt ingeleid door een standaardformulier. Er komt dus geen deurwaarder aan te pas. Verder verloopt zij doorgaans geheel schriftelijk. Het is ook niet noodzakelijk om een advocaat in te schakelen. De uitspraak van de rechter wordt automatisch in alle lidstaten van de EU erkend en kan daar worden geëxecuteerd. Indien u een niet-geïnde schuldvordering heeft op een cliënt in België is het zeker raadzaam om de procedure voor geringe vorderingen te volgen indien de vordering niet hoger is 5.000,00 Euro.

Ingebrekestelling voorafgaand aan Belgische incassoprocedure

Voorafgaand aan een incassoprocedure in België dient er een ingebrekestelling aan de klant te worden verzonden. Dit betreft een aanmaning waarin uiteen wordt gezet dat de klant tekortschiet in zijn verplichtingen. Tevens wordt hierin een termijn bepaald waarbinnen de klant alsnog zijn verplichtingen dient na te komen. Indien in de overeenkomst niets werd bepaald met betrekking tot de rente, dan zal deze pas vanaf verzending van de eerste ingebrekestelling beginnen te lopen.

Dagvaardingsprocedure

Indien de klant nog steeds niet betaalt, is de volgende stap bij een Belgische incassoprocedure het inleiden van een dagvaardingsprocedure. Een deurwaarder dagvaardt de klant voor de rechter. In tegenstelling tot Nederland mag in België alleen een advocaat een partij voor de rechter vertegenwoordigen. De bijstand van een advocaat is echter niet verplicht en het staat partijen vrij om zichzelf te vertegenwoordigen. In België dient een gedaagde partij geen rolrecht (proceskosten) te betalen en ook de eisende partij dient deze kosten niet voor te schieten. De griffierechten zijn in België bovendien aanzienlijk lager. In eerste aanleg betaal je 165 Euro waar dit in Nederland tot een paar duizend Euro kan oplopen.

Na de dagvaarding vindt er een inleidingszitting plaats. Op deze zitting kunnen twee dingen gebeuren:

  • De klant laat verstek gaan, wat inhoudt dat er niemand komt opdagen. In zo’n geval wordt de vordering onmiddellijk door de rechter toegewezen en is de procedure afgelopen.
  • De klant, of zijn advocaat, verschijnt wel. In dit geval nemen partijen conclusies waarin zij hun standpunten schriftelijk uiteenzetten en wordt de zaak daarna voor de rechter gepleit. Tenslotte volgt een vonnis. Deze hele procedure neemt ongeveer een jaar in beslag, maar kan langer duren indien er bijvoorbeeld een deskundige moet worden aangesteld.


Valkuilen in het Belgische recht – de niet geprotesteerde factuur

In België geldt een zeer streng bewijsregime met betrekking tot niet-geprotesteerde facturen tussen ondernemingen. Indien je een factuur ontvangt van een Belgische ondernemer waar u het niet mee eens bent, dient u binnen een maand de ondernemer hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.
Indien een factuur niet tijdig door de ontvanger wordt geprotesteerd of betwist, dan geldt er een wettelijk vermoeden dat deze factuur verschuldigd is.

Algemene voorwaarden

Indien beide partijen een eigen set Algemene Voorwaarden aan elkaar hebben verzonden, zorgen deze altijd voor discussie. Welke zijn dan van toepassing? België trekt een streep door de hele discussie en heeft in het nieuwe Burgerlijk Wetboek gekozen voor de knock-out regeling.
Beide sets Algemene Voorwaarden zijn dan van toepassing maar zij schakelen elkaar uit daar waar zij tegenstrijdig zijn. Kijk daarom de Algemene Voorwaarden van de wederpartij goed na en zet belangrijke bedingen in de overeenkomst zelf.

Oneerlijke marktpartijen

De consument wordt beschermd door de wetgever en bepaalde bedingen en praktijken worden niet aanvaard. In België kent men een aanvullende gelijkaardige regeling maar dan voor overeenkomsten die tussen ondernemers werden afgesloten. Uiteraard gaat deze bescherming minder ver dan bij consumenten. Maar ook ondernemers kunnen bepaalde bedingen in een overeenkomst laten vernietigen als dit beding een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en de plichten van partijen.
De Belgische wetgever heeft zelf een lijst opgesteld met bepaalde oneerlijke bedingen die tussen ondernemingen nietig zullen zijn.
Indien u een belangrijke overeenkomst met een Belgische ondernemer wil afsluiten, kies dan zeker voor het Nederlandse recht (die deze wetgeving niet kent) of laat de overeenkomst nalezen door een advocaat.

Buitengerechtelijke kosten in Belgische incassoprocedures

België kent, in tegenstelling tot Nederland, geen regeling voor een maximumbedrag dat de schuldeiser kan vorderen voor de incassokosten die hij heeft moeten maken.
Dit houdt in dat de buitengerechtelijke kosten steeds in de overeenkomst of in de Algemene Voorwaarden overeengekomen moeten zijn. Indien er niets over deze kosten werd overeengekomen, vist u in België achter het net.
Indien er wel iets over de kosten in de Algemene Voorwaarden of overeenkomst werd opgenomen, dan kunnen deze kosten nog steeds gematigd worden door de rechter.

Bent u voornemens zaken te doen in België, laat u dan van tevoren goed informeren om vervelende verrassingen te voorkomen. De specialisten van LexQuire zijn u graag van dienst.

 

Beoordeel bericht
0 / 5

Your page rank:

Article Contact Form (Short Form)

Kunnen wij helpen?

Privacy *