Algemene voorwaarden LexQuire notarissen

ARTIKEL 1. OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

1. LexQuire Notarissen wordt gevoerd in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Deze vennootschap wordt hierna ook aangeduid als ‘LexQuire Notarissen’.
2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de individuele aandeelhouders, de bestuurders en de voor LexQuire Notarissen werkzame of werkzaam geweest zijnde personen. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van LexQuire Notarissen, zijn daarmee, voor zover de context dit toelaat, derhalve tevens bedoeld de (individuele) aandeelhouders, de bestuurders en de voor LexQuire Notarissen werkzame en werkzaam geweest zijnde personen.
3. Een opdracht komt tot stand met de vennootschap LexQuire Notarissen als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. LexQuire Notarissen is gerechtigd een opdracht te weigeren.
4. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening, alsmede diens wederpartij(en).
5. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
7. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan LexQuire Notarissen verschuldigd zijn.
8. In geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is deze natuurlijke persoon tevens in privé Opdrachtgever, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-)beleidsbepaler van deze rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de Opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de Opdrachtgever als natuurlijk persoon.

ARTIKEL 2. WERKZAAMHEDEN

1. De werkzaamheden zullen door LexQuire Notarissen worden verricht met inachtneming van de voor notarissen geldende wettelijke en andere voorschriften.
2. Indien in de offerte of opdrachtbevestiging geen specifieke afspraken zijn gemaakt zal de behandeling van de opdracht geschieden volgens de bij LexQuire Notarissen gebruikelijke werkwijze.
3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan LexQuire Notarissen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan LexQuire Notarissen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan LexQuire Notarissen zijn verstrekt, heeft LexQuire Notarissen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en /of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan LexQuire Notarissen ter beschikking heeft gesteld, onverminderd het recht van LexQuire Notarissen om eerder met die uitvoering te starten.
5. LexQuire Notarissen is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten indien een voorschotnota of tussennota niet tijdig is voldaan.
6. LexQuire Notarissen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat LexQuire Notarissen is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

ARTIKEL 3. INSCHAKELING VAN DERDEN

1. De keuze van de door LexQuire Notarissen in te schakelen derde zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de Opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. LexQuire Notarissen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde, behoudens opzet of grove schuld van LexQuire Notarissen.
2. Behalve voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van LexQuire Notarissen, vrijwaart de Opdrachtgever LexQuire Notarissen voor alle aanspraken van derden, de door LexQuire Notarissen in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei wijze verband houden met de voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden
3. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de Opdrachtgever willen beperken, gaat LexQuire Notarissen er vanuit en bedingt zonodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de Opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 4. IDENTIFICATIE CLI NTEN, WWFT EN MELDINGSPLICHT

1. De uitvoering van een opdracht is mede afhankelijk van het onderzoek naar eventuele politiek prominente personen (PEP’s), uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s), het (verscherpte) cliëntenonderzoek en het onderzoek naar de herkomst van middelen die bij een transactie worden gebruikt (onderzoek geldverkeer). Een opdracht kan pas worden afgerond als ons kantoor geen redenen ziet om tot dienstweigering als bedoeld in artikel 21, lid 2 van de Wet op het notarisambt (Wna) over te gaan.
2. LexQuire Notarissen is verplicht op grond van geldende regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) ongebruikelijke transacties in bepaalde gevallen te melden bij de autoriteiten. LexQuire Notarissen laat de wettelijke verplichtingen uit hoofde van de WWFT prevaleren boven de geheimhoudingsplicht op grond van de Wna.
3. De kosten die met de naleving van de WWFT zijn gemoeid, belasten wij door. Deze kosten bent u ook verschuldigd als blijkt dat we de opdracht niet mogen uitvoeren in verband met het bepaalde in artikel 21, lid 2 Wna.

ARTIKEL 5. BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID/ AANSPRAKELIJKHEIDBEPERKING

1. De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door LexQuire Notarissen in rekening gebracht honorarium in de betreffende zaak
2. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval LexQuire Notarissen aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
3. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1 geldt ook indien LexQuire Notarissen ten onrechte haar dienst heeft geweigerd of ten onrechte een melding heeft gedaan uit hoofde van de WWFT en hieruit schade is voortgevloeid.
4. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel is mede gemaakt ten behoeve van de vennootschap LexQuire Notarissen, de individuele notarissen, de waarnemers van de notarissen, de toegevoegd notarissen en allen die op het kantoor werkzaam zijn of werkzaam geweest zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.
5. LexQuire Notarissen is niet aansprakelijk voor schade voor het geval een door haar ingeschakelde bank niet in staat blijkt te zijn haar verplichtingen na te komen. LexQuire Notarissen is evenmin aansprakelijk voor het geval dat de kwaliteitsrekeningen ex artikel 25 Wet op het Notarisambt een tekort vertonen omdat een bankinstelling waar een of meer rekeningen worden gehouden niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
6. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever jegens LexQuire Notarissen, de (individuele) aandeelhouders, haar bestuurders en de voor LexQuire Notarissen werkzame of werkzaam geweest zijnde personen in verband met door LexQuire Notarissen verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

ARTIKEL 6. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

1. Alle offertes en aanbiedingen van LexQuire Notarissen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. LexQuire Notarissen kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. Bij elke akte wordt een bedrag geheven voor het Kwaliteitsfonds zoals dat bedrag van tijd tot tijd zal zijn vastgesteld door de Koninklijke Notari le Beroepsorganisatie.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is LexQuire Notarissen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij LexQuire Notarissen anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht LexQuire Notarissen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

ARTIKEL 7. TARIEVEN

1. LexQuire Notarissen licht haar Opdrachtgever tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van haar dienstverlening.
2. LexQuire Notarissen deelt tijdig aan de Opdrachtgever mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
3. Voor de dienstverlening zullen de bij LexQuire Notarissen voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de Opdrachtgever en LexQuire Notarissen schriftelijk anders is overeengekomen. De gebruikelijke tarieven worden bepaald aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de door LexQuire Notarissen vastgestelde uurtarieven.
4. Indien meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht, is LexQuire Notarissen bevoegd een hoger bedrag dan het in het vorige lid bedoelde bedrag in rekening te brengen. Indien dit meerwerk naar het oordeel van LexQuire Notarissen wordt veroorzaakt door danwel vanwege één partij, is LexQuire Notarissen bevoegd dit meerwerk aan die partij te declareren, onverminderd de aansprakelijkheid van haar wederpartij jegens LexQuire Notarissen.
5. LexQuire Notarissen is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan één maand, tussentijds te declareren.
6. Ook werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een akte, vallen onder de opdracht.
7. LexQuire Notarissen heeft het recht het door haar gehanteerde basis uurtarief en de door haar gehanteerde vaste tarieven voor akten te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag nadat de tariefsverhoging kenbaar is gemaakt. Kostenverhogingen van derden als bedoeld in als in artikel 3 en wijzigingen in leges/retributies/belastingen worden doorberekend.
8. LexQuire Notarissen heeft het recht een voorschotnota te sturen.
9. Door LexQuire Notarissen ten behoeve van de Opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 8. BETALINGSVOORWAARDEN

1. Het verschuldigde honorarium, de eventuele verschotten alsmede een bedrag ter compensatie van een eventuele negatieve rente dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch vóór het tijdstip van passeren daarvan, door LexQuire Notarissen te zijn ontvangen.
2. In alle andere gevallen dient betaling van declaraties van LexQuire Notarissen zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
3. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de Opdrachtgever is LexQuire Notarissen bevoegd het te declareren bedrag in te houden op een uit te keren waarborgsom of depotbedrag dat is gestort op haar kwaliteitsrekening en is hij gerechtigd om het uitkeerbare aandeel in het saldo op de kwaliteitsrekening, zoals bedoeld in artikel 25 van de Wet op het Notarisambt, waartoe de Opdrachtgever is gerechtigd, te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de Opdrachtgever aan LexQuire Notarissen verschuldigd is.
4. In geval Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door LexQuire Notarissen aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is Opdrachtgever aan LexQuire Notarissen buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:
a. Voor zover Opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt LexQuire Notarissen aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen wordt voldaan, gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door LexQuire Notarissen.
b. Voor zover Opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt LexQuire Notarissen aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso) kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 Burgerlijk Wetboek en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
5. De kosten van het door LexQuire Notarissen ingeschakelde incassobureau zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Indien een opdracht door twee of meer personen wordt verstrekt, zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor voldoening van het honorarium en de verschotten.
6. De Opdrachtgever is vanaf het moment dat de hiervoor in de leden 1 en 2 genoemde vervaltermijn is verstreken rente over die vordering verschuldigd zonder dat een ingebrekestelling vereist is. De rente bedraagt één procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.
7. Een vordering op een notaris of op LexQuire Notarissen mag niet worden verpand of gecedeerd.
8. Indien betaling van een tegenprestatie in enige transactie geschiedt via de kwaliteitsrekening van LexQuire Notarissen zal uitbetaling van de gelden de eerst volgende werkdag na de transactie geschieden, zulks op grond van de bepalingen van de Faillissementswet, ter bereiking van maximale rechtszekerheid. Indien vertraging in de betaling haar oorzaak vindt in storingen in het elektronisch bankverkeer, zal LexQuire Notarissen daarvoor niet aansprakelijk zijn.
9. Bij betaling van gelden ter zake van transacties van registergoederen gelden aanvullende beroeps- en gedragsregels en verordeningen van de KNB.
10. Indien LexQuire Notarissen cli ntengelden onder zich houdt, worden deze gelden gehouden op de kwaliteitsrekening(en) bij één of meer van de financiële instellingen waarbij LexQuire Notarissen een rekening aanhoudt. LexQuire Notarissen kan geen rentecondities bedingen welke particulieren gebruikelijk genieten op hun eigen spaargelden.

ARTIKEL 9. INFORMATIEBEVEILIGING EN PRIVACY / COMMUNICATIE

1. LexQuire Notarissen neemt passende, technische en organisatorische maatregelen om naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen. Daarbij worden in de eerste plaats de verplichtingen uit de Wet op het Notarisambt uitgevoerd. Daarnaast zijn aanvullende maatregelen getroffen om de privacy van de cliënten te beschermen.
2. LexQuire Notarissen heeft een Privacy Verklaring opgesteld ten behoeve van haar cliënten en stelt deze digitaal (en indien verzocht per post) ter beschikking van alle betrokken partijen.
3. LexQuire Notarissen communiceert bij voorkeur via digitale middelen.
4. In geval de Opdrachtgever en LexQuire Notarissen door middel van elektronische communicatiemiddelen met elkaar communiceren, zullen beide partijen zorgdragen voor adequate virus-/phishing protectie.
5. In geval echter desondanks een van partijen besmet raakt met een virus of andere storing, zal de andere partij daarvoor niet aansprakelijk zijn.
6. De verzending van e-mails zal non-encrypt (zonder versleuteling) geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Op verzoek van de cli nt worden bestanden versleuteld verzonden.
7. De Opdrachtgever kan uitdrukkelijk aangeven niet per e-mail te willen communiceren.
8. Papieren post wordt verzonden per gewone post. Op verzoek van cliënt wordt post aangetekend verzonden. De kosten hiervoor worden doorberekend.

ARTIKEL 10. BEWAARTERMIJN

LexQuire Notarissen draagt er zorg voor dat de gepasseerde akten gedurende tenminste 10 jaar op haar kantoor bewaard zullen worden. De akten kunnen na 10 jaar overgebracht worden naar een wettelijk erkende bewaarplaats. De dossiers zullen ten minste gedurende de wettelijke bewaartermijn worden bewaard en kunnen daarna worden vernietigd. LexQuire Notarissen behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen voor het afgeven van afschriften en kopieën. LexQuire Notarissen behoudt zich het recht voor akten en dossiers elektronisch of extern te archiveren binnen de wettelijk toegestane regels.

ARTIKEL 11 GESCHILLENREGELINGEN

1. LEXQUIRE NOTARISSEN houdt zich aan alle bestaande beroeps en gedragsregels.
2. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. In geval de Opdrachtgever klachten heeft jegens LexQuire Notarissen zal hij deze klachten eerst bij LexQuire Notarissen naar voren brengen.

ARTIKEL 12. RECHTS- EN RECHTERSKEUZE

1. Op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en LexQuire Notarissen, de door LexQuire Notarissen verrichte dienstverlening en een eventuele aansprakelijkstelling is Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend bevoegd de in het Arrondissement Limburg bevoegde Nederlandse rechter of de Geschillencommissie.
3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen dan nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 13. TALEN / KENNISNEMING

Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in de Nederlandse, Duitse en de Engelse taal. Ingeval van geschillen is de Nederlandse tekst bindend. Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt op 1 mei 2020 en zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht.