Identificatieplicht

Voor onder meer advocaten, belastingadviseurs en notarissen geldt thans de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Ingevolge deze wet geldt voor voornoemde beroepsbeoefenaars c.q. professionals in beginsel een verplichting om de identiteit van cliënten vast te stellen alvorens een zakelijke relatie aan te gaan.

Identificatie van binnenlandse rechtspersonen vindt plaats door het opvragen van een uittreksel uit het handelsregister of een notarisakte. Identificatie van een rechtspersoon naar buitenlands recht is mogelijk door het opvragen van een uittreksel uit het handelsregister aldaar of op basis van overige documenten welke uit hoofde van de wet worden erkend als identificatiemiddel. Voorts dienen de (natuurlijke) personen die voor de betreffende rechtspersoon optreden ook geïdentificeerd te worden. Dit kan door middel van een paspoort. De gegevens, zoals een kopie van het paspoort, dienen te worden bewaard.

Van zowel binnenlandse als buitenlandse rechtspersonen wordt de ultimate beneficial owner (UBO) vastgesteld. Hieronder wordt begrepen een natuurlijke persoon welke (in)direct een belang heeft van 25% in de rechtspersoon of op andere wijze zeggenschap daarin heeft.

Wanneer er vragen zijn aangaande de Wwft en het gehanteerde beleid van kantoor dienaangaande, kunt u deze richten aan uw contactpersoon of behandelend professional.