Privacyverklaring

LexQuire LLP

 1. Wie verwerkt de persoonsgegevens?
LexQuire Tax and Law LLP (hierna te noemen ‘LexQuire’ of ‘wij’), respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.lexquire.nl. De informatie die u verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld. Tevens door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de gegevensopslag wordt deze informatie vertrouwelijk behandeld. LexQuire verwerkt uw persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is. 

LexQuire Tax & Law LLP,
KvK-nummer: 67958249, is gevestigd aan de:
Amerikalaan 1
6199 AE Maastricht Airport
Telefoon: 0031 43 711 22 07
E-mail: info@lexquire.nl 

2. Wat zijn persoonsgegevens?
De definitie van persoonsgegevens is als volgt: ‘alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Het gaat dus om persoonsgegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld naam, geboortedatum, adresgegevens, e-mailadressen, pasfoto’s, vingerafdrukken, maar ook IP-adressen. 

Voornoemde persoonsgegevens worden door LexQuire verwerkt omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. 

3. Welke soorten persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doel worden deze gegevens verwerkt?
a) Algemeen
Wij gebruiken uw gegevens voor de verwerking van uw verzoek om informatie alsmede voor (a) het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van de door u aan LexQuire verstrekte opdracht, (b) het voeren van gerechtelijke procedures, (c) het innen van declaraties, (d) advisering en bemiddeling, (e) verwijzing naar vooraf met u overeengekomen derden of een ander onderdeel van LexQuire, (f) het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen (onder meer in het kader van de WWFT), (g) marketing- en communicatie activiteiten, (h) werving en selectie (sollicitaties). LexQuire kan uw persoonsgegevens voorts gebruiken teneinde de website en onze dienstverlening voor haar gebruikers beschikbaar te stellen, de website te analyseren en te verbeteren, sollicitaties te verwerken en voor de verwerking van een verzoek tot informatie en diensten. 

b) Bezoek aan onze website
Wanneer u onze website www.lexquire.nl bezoekt, stuurt uw browser automatisch gegevens naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. Het gaat om de volgende informatie:
– Uw IP-adres;
 Datum en tijd van toegang;
– Naam en URL van het opgehaalde bestand.
– Website waarvandaan toegang is verleend (verwijzende URL);
– De gebruikte browser(instellingen) en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw AccessProvider. 

De bovenstaande gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden, namelijk zorgen voor: een goede verbinding naar de website, comfortabel gebruik van onze website, evaluatie van de systeemveiligheid en –stabiliteit en voor administratieve doeleinden. In geen geval worden de verwerkte gegevens gebruikt om u te identificeren. Bovendien worden op onze website gebruik gemaakt van cookies, zie hiervoor ons cookiebeleid. 

c) Contactformulier of e-mail
LexQuire verwerkt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via ons contactformulier of via de e-mail ten behoeve van de dienstverlening, zoals uw naam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens. Verder dienen wij u te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. 

Indien u een juridische vraag heeft bestaat de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze website. Hiervoor is vereist dat u, uw naam en uw e-mailadres invult, zodat voor ons de mogelijkheid bestaat met u op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt slechts plaats op grond van de door u verleende toestemming. 

d) Sollicitaties
Daarnaast worden in het kader van een sollicitatie aanvullende persoonsgegevens verwerkt die worden verkregen via de e-mail, via de post, via telefoongesprekken oftewel via persoonlijke contacten. Hierbij kan worden gedacht aan de volgende gegevens: de naam, het geslacht, de contactgegevens, het opleidingsniveau, het arbeidsverleden, de motivatiebrieven, de cv’s, de cijferlijsten en de referenties. De verwerking van deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure. 

Deze gegevens worden gedurende zes weken bewaard en hierna vernietigd. Indien u toestemming verleend bestaat de mogelijkheid dat deze persoonsgegevens langer worden bewaard om in de toekomst contact met u op te nemen. 

e) Werknemers
De persoonsgegevens van werknemers worden verwerkt op grond van de wet en de arbeidsovereenkomst. Dienaangaande wordt ook verwezen naar het op de arbeidsovereenkomst van toepassing zijnde reglement alsmede het protocol. 

f) Social media
LexQuire is tevens actief op verschillende social media, namelijk Facebook, Linked In, Twitter en Xing. Indien u gebruik maakt van social media plug ins op onze website of via de plug ins vermeld in onze e-mailhandtekening kunnen wij via deze social media persoonsgegevens verkrijgen. LexQuire houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zullen derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. In verband hiermee verwijzen wij naar het privacy-beleid van de social media pagina zelf. 

g) Marketing
Ten slotte verzamelen wij commerciële informatie over bedrijven en potentiële leveranciers, zoals de positie op de markt, de mogelijke interesse in onze dienstverlening en de mogelijke contactpersonen. De persoonsgegevens die worden verwerkt van potentiele leverancier en contactpersonen zijn: de naam van de onderneming, de vestigingsplaats en de naam van de contactpersoon. 

4. Derden
De ontvangen persoonsgegevens worden niet door LexQuire aan derden overgedragen. Hierbij geldt de uitzondering voor derden die door LexQuire zijn ingeschakeld voor de gegevensverwerking. Daarnaast worden persoonsgegevens slechts overgedragen indien: 

a) dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst; (bijvoorbeeld de bezorging van stukken via de postbezorger/koerier of voor het aanhangig maken en voeren van procedures).
b) dit noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld met een toezichthouder of een ander met openbaar gezag beklede instantie);
c) dit noodzakelijk is voor de behartiging van (uw) gerechtvaardigde belangen;
d) dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag;
e) u hiervoor toestemming geeft (bijvoorbeeld een in te schakelen derde partij zoals een notaris, accountant of een andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport) 

5. Gegevens uit externe bronnen verkregen
Naast de door u aan LexQuire verstrekte persoonsgegevens zal LexQuire in het kader van de uitvoering van de door u aan LexQuire verstrekte opdracht, het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen of anderszins de beschikking verkrijgen over persoonsgegevens, zoals deze door derden worden aangeleverd (procesdocumenten) of middels de raadpleging van openbare registers (denk hierbij aan kadaster, kamer van koophandel, via de rechtspraak raadpleegbare registers). 

6. Doorgifte persoonsgegevens binnen en buiten de EU
Uw persoonsgegevens kunnen met inachtneming van de AVG door LexQuire worden doorgegeven vanuit Nederland naar het Buitenland. Binnen de Europese Economische Ruimte wordt een gelijkwaardig beschermingsniveau gewaarborgd. De doorgifte van persoonsgegevens aan landen buiten de EU vindt slechts plaats aan een land die voldoende bescherming biedt. 

7. Rechten van betrokkenen
Op grond van wet- en regelgeving heeft u ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens een aantal rechten: 3 

a) Recht op inzage
U heeft recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. U heeft dus het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen in te zien. 

Indien u een verzoek heeft ingediend tot inzage zullen wij u schriftelijk mededelen waarom wij uw persoonsgegevens verwerken, welke soorten persoonsgegevens wij verwerken, aan welke organisaties wij deze persoonsgegevens hebben doorgegeven, hoelang wij deze persoonsgegevens bewaren en welke rechten u ten aanzien van deze verwerking van persoonsgegevens kunt uitoefenen. 

b) Recht op rectificatie en aanvulling
U heeft recht om een verzoek in te dienen tot verbetering van onjuiste persoonsgegevens. Indien wij tot verbetering van uw persoonsgegevens zijn overgegaan ontvangt u hierover bericht. Tevens zullen wij derden die de onjuiste persoonsgegevens hebben ontvangen informeren over de onjuiste of onvolledige gegevens. 

c) Recht op beperking van de verwerking
U kunt een verzoek indienen om het gebruik van de persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat u de persoonsgegevens tijdelijk niet beschikbaar maakt. Een dergelijk verzoek is mogelijk indien:
1) de juistheid van persoonsgegevens wordt betwist;
2) de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen;
3) de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden, maar wel voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
4) u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van de persoonsgegevens. 

Tevens zullen wij derden die de persoonsgegevens hebben ontvangen informeren over de beperking van het gebruik van deze persoonsgegevens. 

d) Recht van bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens zullen de gegevens niet worden verwerkt, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. 

e) Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht een kopie van de verwerkte persoonsgegevens die u aan ons in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat heeft verstrekt op te vragen. Het gaat hier om digitale gegevens en niet om papieren dossiers. Voorts ziet de verplichting om aan uw verzoek medewerking te verlenen niet op de afgeleide gegevens, analyses en de resultaten van de verwerking. 

f) Recht op vergetelheid (recht op gegevenswissing)
U heeft onder bepaalde voorwaarden het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens, namelijk wanneer:
1) persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor deze werden verkregen;
2) u trekt uw toestemming waarop de verwerking berust in en er is geen andere rechtsgrond voor verwerking;
3) u maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende redenen om Uw bezwaar niet te honoreren;
4) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
5) de persoonsgegevens moeten worden gewist op grond van een wettelijke verplichting;
6) de persoonsgegevens zijn verzameld door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten; 

Ten slotte bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over het gebruik van de persoonsgegevens door LexQuire. Indien uw gegevens zijn verwerkt op grond van uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. 

8. Uitoefenen rechten
Indien u van de bovenstaande rechten gebruik wenst te maken, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming: mevrouw N.G.R. Ritzen, via avg@lexquire.nl.
Op uw verzoek zullen wij uiterlijk binnen één maand reageren. Indien sprake is van een complex verzoek zullen wij uiterlijk binnen twee maanden reageren.
Ter verzekering van uw rechten is LexQuire bevoegd aan u ter verificatie te verzoeken om een kopie te overleggen van een geldig legitimatiebewijs met een afschermde pasfoto en BSN-nummer. LexQuire neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. 4 

9. Bewaartermijn
De door LexQuire ontvangen persoonsgegevens worden slechts bewaard voor de bovengenoemde doeleinden. Bovendien worden de verwerkte persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel of niet langer dan op grond van de wet wordt voorgeschreven. 

10. Gegevensbescherming
LexQuire heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, onbedoeld verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Alle personen die namens LexQuire toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gehouden tot geheimhouding. 

11. Vragen en wijzigingen
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u een e-mail sturen naar info@lexquire.nl.
LexQuire heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De aangepaste privacyverklaring wordt op de website van het LexQuire gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website. 

Deze privacyverklaring is momenteel geldig en dateert van oktober 2021.