Algemene voorwaarden LexQuire LLP

(Notarissen / Advocaten / Rechtsanwälte / Belastingadviseurs)

1. LexQuire LLP is een naar het recht van het Verenigd Koninkrijk opgerichte Limited Liability Partnership, statutair gevestigd te Wales (Verenigd Koninkrijk), doch zaakdoende te (6199 AE) Maastricht aan de Amerikalaan no. 1. LexQuire LLP stelt zich ten doel de Advocatuur, de Belastingadviespraktijk en de Notariële Adviespraktijk uit te oefenen, bij welke uitoefening LexQuire LLP zich kan laten bijstaan door personen die door haar bij de uitvoering van opdrachten worden ingeschakeld. De members in LexQuire LLP worden conform internationaal gebruik als ´partners´ aangeduid.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht, iedere aanvullende, gewijzigde en/of vervolgopdrachten, die aan LexQuire LLP wordt verleend behoudens voor zover bij de totstandkoming van een opdracht schriftelijk in andere zin is overeengekomen.

3. Uitsluitend LexQuire LLP geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer. Dit geldt ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door LexQuire LLP. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft en van artikel 7:407, lid 2 BW dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen dat aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, is uitdrukkelijk uitgesloten.

4. De plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd is Maastricht – Airport en/of Heerlen en/of Düsseldorf (Duitsland) en kan in overleg met de opdrachtgever enkel schriftelijk worden gewijzigd.

5. U stemt er onherroepelijk mee in dat LexQuire LLP voor de uitvoering van de opdracht derden kan inschakelen. Daarover zal zoveel mogelijk met de opdrachtgever overleg worden gevoerd, tenzij dit geen uitstel kan lijden. Bij het inschakelen van een derde zal LexQuire LLP steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. LexQuire LLP is gerechtigd en onherroepelijk gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derde namens opdrachtgever te aanvaarden. LexQuire LLP is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van deze derde.

6. LexQuire LLP is niet aansprakelijk voor het niet veilig zijn van elektronische communicatie en is evenmin aansprakelijk voor het onderscheppen, manipuleren, infecteren, vertragen of verkeerd (door)sturen van elektronisch communicatie, waaronder door virussen en spam filters.

In het geval dat de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de toepasselijkheid uitgesloten van artikel 6:227b lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in het elektronische handelsverkeer, en van artikel 6:227c van het Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op de wijze waarop overeenkomsten in het elektronisch handelsverkeer worden aangegaan.

7. Iedere aansprakelijkheid van LexQuire LLP is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door LexQuire LLP gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat LexQuire LLP in verband met deze verzekering draagt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door LexQuire LLP in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar in rekening gebrachte honorarium.

8. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens LexQuire LLP in verband met de uitvoering van de door LexQuire LLP verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval na 1 (één) jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. In alle gevallen vervallen voornoemde rechten en andere bevoegdheden na 2 (twee) jaar na de uitvoering van de werkzaamheden van LexQuire LLP.

9. Behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld aan de zijde van LexQuire LLP vrijwaart de opdrachtgever LexQuire LLP voor en tegen, en zal de opdrachtgever LexQuire LLP schadeloos stellen terzake van alle vorderingen, aanspraken en/of rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op LexQuire LLP mocht hebben of jegens LexQuire LLP mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit of een verband houden met de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door LexQuire LLP voor de opdrachtgever of die anderszins verband houden met de opdracht van opdrachtgever aan LexQuire LLP, daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die LexQuire LLP lijdt of maakt in verband met een dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering.

10. Voor de uitvoering van een opdracht is opdrachtgever aan LexQuire LLP honorarium, vermeerderd met de verschotten (i.e. deurwaarderskosten, griffierechten etc.), kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. De plaats waar de betaling dient te geschieden, is Maastricht en/of Heerlen en/of Dusseldorf (Duitsland). Per de eerste dag van ieder nieuw kalenderjaar wordt het uurtarief verhoogd. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één maand, tussentijds in rekening worden gebracht. LexQuire LLP is gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen. Betaling van de declaraties van LexQuire LLP dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente onderscheidenlijk wettelijke handelsrente.

11. Indien LexQuire LLP over gaat tot het treffen van rechtsmaatregelen tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten van de buitengerechtelijke incasso ten laste van de opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom vermeerderd met de verschotten.

12. Op basis van toepasselijke wetgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), waarmee de Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is geïmplementeerd, is LexQuire LLP, onder bepaalde omstandigheden, verplicht om (i) de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en dat van de uiteindelijke begunstigde(n) en (ii) ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft aan de autoriteiten te melden. Op basis van de Wwft is het LexQuire LLP verboden om aan de opdrachtgever te melden dat zij aldus heeft gemeld.

13. LexQuire LLP kent een interne klachtenregeling ten behoeve van opdrachtgevers conform de huidige vereisten die de Verordening op de Advocatuur hieraan stelt. Alle geschillen en klachten welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, zullen daarnaast extern worden beslecht door de rechter van de Rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.

14. Op alle overeenkomsten en opdrachten tussen LexQuire LLP en opdrachtgever, alsmede alle hieruit voortvloeiende rechten en plichten, is met uitsluiting van elk ander recht het Nederlands recht van toepassing, meer in het bijzonder de bepalingen van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. De bevoegde rechter in eerste aanleg is daarbij steeds de rechter van de Rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht.

15. Niettegenstaande het recht van de opdrachtgever om een geschil aanhangig te maken bij de Rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht, zijn op de juridische (advocaten en Rechtsanwälte), fiscale en notariële dienstverlening de klachten- en geschillenregelingen van de betreffende (beroeps)organisaties van toepassing, zie advocatenorde.nl,https://www.gesetze-im-internet.de/brao/, www.rb.nl en www.knb.nl voor meer informatie.

16. De bepalingen en voorwaarden, opgenomen in deze algemene voorwaarden, zijn mede gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van de deelgenoten van LexQuire LLP en alle personen die aan LexQuire LLP verbonden zijn of waren, hetzij als werknemer, adviseur (Of Counsel), derde, opdrachtnemer, hetzij in een enige andere hoedanigheid.

17. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan een rechtsbetrekking met of een dienst verleend door LexQuire LLP, tenzij zulks schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

18. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal. Ingeval van een verschil of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse, Engelse en Duitse tekst van deze algemene voorwaarden of een verschil in de interpretatie daarvan, prevaleren de algemene voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal.

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgemaakt op 20 februari 2017, herzien op 22 november 2022 te Maastricht en gedeponeerd bij de Rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht.