MiCA: de Europese crypto verordening

| NL Law

| Leestijd: 6 minuten
MiCA

Op 20 april 2023 was het eindelijk zover, het Europese Parlement heeft de MiCA-verordening goedgekeurd. Met MiCA wordt weer een nieuw begrip toegevoegd aan het woordenboek van de spelers op de cryptomarkt. Wat MiCA inhoudt, dat leest u in deze bijdrage!

MiCA en crypto – Wie?, Wat?, Waarom?

Het is volkomen begrijpelijk dat er veel vragen opkomen op het moment dat u MiCA voor het eerst voorbij ziet komen. De afkorting, of misschien beter gezegd het acroniem, staat voor Markets in Crypto-Assets. In lijn met de naam komt het erop neer dat MiCA probeert de (grotendeels) ongereglementeerde cryptowereld regels op te leggen. Met MiCA heeft Europa een goede eerste stap gezet om regels op te stellen.

Tegelijkertijd zijn betrokken het erover eens dat MiCA geen wonderen kan verrichten. Als men echter regels wil maken voor een technologische ontwikkeling, zoals crypto’s, dan moet een begin worden gemaakt. Zelfs als dat begin misschien niet perfect is. Beter een half ei dan een lege dop.

Welk doel dient de Europese crypto verordening MiCA?

Als men kijkt naar de waarde van de cryptomarkt in Europa, dan ziet men dat er voldoende aanbieders zijn; Echter, het grote geld bevindt zich elders en daarom rijst de vraag waarom MiCA is opgesteld. Het antwoord is dat er meerdere doelen zijn, in plaats van één specifiek doel.

Ten tijde van het ontwerp van MiCA, was het voor de Europese commissie duidelijk dat de fragmentatie van cryptoregelgeving steeds groter werd. Er was geen duidelijke Europese regelgeving, terwijl in het kader van anti-witwasregelgeving meer eisen werden gesteld aan cryptoaanbieders. De verschillen tussen lidstaten werden steeds groter. Bovendien werd duidelijk dat steeds meer burgers geïnteresseerd raakten in crypto, wat leidde tot grotere risico’s voor consumenten. Dit is een bron van zorg en een reden voor de Europese commissie om actie te ondernemen.

MiCA en de Europese tech regulation

De invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) speelt ook een belangrijke rol op het vlak van de regulering van technologisch grote ontwikkelingen. Dit is ook terug te zien in de voorstellen voor de Digital Markets Act en de Digital Services Act. Deze regelgeving heeft wereldwijde invloed gehad. Denk aan de ophef rondom social media kanalen en tech giganten zoals Google en Apple.

Europa lijkt zich bewust te zijn van de mogelijkheid om via regelgeving de wereldwijde standaarden te beïnvloeden. Dit betekent ook dat MiCA wereldwijd invloed zal hebben op de gehanteerde standaarden en zorgplichten. Het is belangrijk om te begrijpen dat de nieuwe regels niet alleen gericht zijn op de Europese markt, maar ook op het verbeteren van de wereldwijde standaarden en het beschermen van consumenten wereldwijd.

Voor wie gelden de MiCA regels?

De nieuwe Europese regels voor de cryptomarkt gelden voor alle personen en bedrijven die actief zijn op de cryptomarkt, inclusief aanbieders van cryptoproducten en platforms die de handel in cryptovaluta mogelijk maken. In juridische termen:

Deze verordening is van toepassing op personen die zich in de Unie met de uitgifte van cryptoactiva bezighouden of diensten met betrekking tot cryptoactiva aanbieden.

Dit betekent dat zowel natuurlijke personen als rechtspersonen en andere entiteiten die actief zijn op de cryptomarkt zich moeten houden aan de regels en voorschriften van de verordening. Het volledige ‘toepassingsgebied’ is opgenomen in artikel 2 van de MiCA.

MiCA en de aanbieders van crypto producten

Om regelgeving mogelijk te maken, is het belangrijk om definities te geven. Zo maakt MiCA onderscheid tussen vier verschillende producten, als ware een taxonomie.

  1. Cryptoactiva niet zijnde asset-referenced tokens of e-money-tokens

Crypto-activum, zijnde elke digitale weergave van een waarde of recht dat kan worden overgedragen op een Blockchain. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook bitcoin en ethereum.

  1. Utility tokens

Als subcategorie aan de cyrptoactiva zoals onder 1. vermeld wordt daaraan nog een utility token gekoppeld, waarmee een specifieke product of dienst kan worden afgenomen.

  1. Asset-referenced tokens

De waarde van asset-referenced tokens is gekoppeld aan een groep met een bepaalde waarde, zoals de euro, dollar en pond gecombineerd.

  1. Electronic money tokens (e-money tokens)

De waarde van e-money tokens is gekoppeld aan één specifieke valuta, zoals de euro of de dollar.

Asset-referenced tokens en e-money tokens hebben dus als gemeenschappelijk kenmerk dat de waarde ergens anders aan gekoppeld is.

Indien dergelijke producten worden aangeboden, dan dient de aanbieder rekening te houden met aanvullende regelgeving. Zo dient er onder meer een zogenaamde white paper te worden opgesteld, waarin het product wordt uitgelegd. Dit is vergelijkbaar met een prospectus, zoals gebruikelijk bij het uitgeven van financiële producten.

Afhankelijk van het type product dat wordt aangeboden, is vast te stellen aan welke eisen moet worden voldaan. Zo geldt er voor sommige producten namelijk een vergunningsplicht. Andere producten vallen weer niet onder MiCA, waardoor het van belang is dat de kenmerken in kaart worden gebracht.

Cryptoplatformen en MiCA

Voor de platformen die diensten met betrekking tot crypto’s verlenen wordt in de MiCA grotendeels aansluiting gezocht bij andere financieel toezichtregels. De toezichtregels van MiFID zijn grotendeels van toepassing op deze platformen, maar er zijn specifieke maatregelen die moeten worden genomen bij het aanbieden van cryptodienstverleningen. Zo dienen de nodige maatregelen te worden genomen ter bescherming van cyberaanvallen. Deze platformen moeten daarnaast voldoen aan specifieke maatregelen om marktmisbruik te voorkomen. Daarnaast wordt er een best execution regel ingevoerd en moeten de platformen de uitgebreide ken-je-klant regels toepassen, zodat ook moet worden beoordeeld of het cryptoproduct geschikt is.

Wanneer geldt de Europese crypto verordening MiCA?

MiCA is nu goedgekeurd door het Europese Parlement. Artikel 149 MiCA bepaalt dat de regels vanaf de 20ste dag vanaf de publicatie in werking treden. Het is op dit moment (mei 2023) echter nog niet bekend wanneer de publicatie zal plaatsvinden.

Zodra de regels in werking treden, zullen sommige bepalingen van MiCA na 12 maanden gelden en anderen na 18 maanden. Dit betekent dat het nog even kan duren voordat de regels daadwerkelijk van kracht zijn en dat er tijd is voor voorbereiding op de implementatie ervan.

De specialisten van LexQuire houden nauw in de gaten wanneer de regels gaan gelden en zullen de gevolgen van de inwerkingtreding direct aan cliënten toelichten waar dit relevant is. Ook adviseren zij cliënten bij de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiCA, zodat alles goed geregeld is voordat de regels van toepassing zijn en risico’s op overtredingen zoveel mogelijk worden beperkt.

De toekomst met de Europese crypto verordening MiCA

Met MiCA lijkt de Europese wetgever een goede eerste stap te hebben gezet om de cryptomarkt te reguleren. Dat MiCA wereldwijd navolging zal krijgen, ligt voor de hand. Of MiCA de beoogde bescherming aan de consument zal bieden, moet worden afgewacht. Wel is duidelijk dat een wettelijk kader voor handen is. Voor de aanbieders van crypto’s en voor de platformen die de handel mogelijk maken, wordt het hoe dan ook belangrijk om de regels zorgvuldig te raadplegen en toe te passen. Het inwinnen van advies is zeer aan te bevelen, om zo aan de regels te voldoen. U voorkomt daarmee en hoop gedoe achteraf.

Beoordeel bericht
0 / 5

Your page rank:

Article Contact Form (Short Form)

Kunnen wij helpen?

Privacy *

De Digitale Euro – CBDC

De digitale euro, geclassificeerd als digitale centrale bank valuta, onderscheidt…
| Thom Wittendorp
| NL Law